จุดเริ่มต้นของ CHAWA

จุดเริ่มต้นของการทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวาเพื่อสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ Catchawa เรามุ่งหวังอยากให้ชุมชนในชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา ความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของเกษตกรกับราคาผลผลิตที่ตกต่ำ รวมกับมองเห็นวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงขึ้นมา เมื่อเกษตกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเพียงพอกับการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว สังคมโดยรวมก็จะดีตาม

CAT CHAWA มีแนวคิดในการรักษ์และห่วงใยโลก จึงทำสินค้าที่เป็น Eco product ขึ้น ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ โดยการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด การใช้ทรัทยากรให้สมเหตุสมผลและคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม

นอกจากนี้การนำผักตบชวาจากแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นมาใช้งานเป็นวัตถุดิบในการผลิต นอกเหนือจากเป็นการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำคูคลองอีกทางหนึ่งด้วยครับ

CHAWA

CHAWA คือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผับตบชวาเพื่อสัตว์เลี้ยง CHAWA ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นำมาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนรักน้องหมา น้องแมว กว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นมา เริ่มต้นจนถึงสำเร็จใช้ความอดทน เวลาและความปราณีต ด้วยความตั้งใจในการคิดและประดิษฐ์ออกมา อยากบอกให้ทุกท่านทราบว่า คนไทยโชคดีที่มีผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง ทำให้คนรุ่นปู่ย่าได้คิดและสืบสานงานหัตถกรรมจากผักตบชวา พวกนี้มาให้เราจนถึงทุกวันนี้ครับ
CHAWA HANDICRAFT FOR PETS

ผักตบชวา

จากผักตบชวาที่ไม่มีใครต้องการ เป็นวัชพืชด้อยค่า แต่ทว่าเราได้ใส่ความคิดกับสิ่งใหม่ๆ ลงในผลิตภัณฑ์จักสานที่หลายคนมองว่า “เชย” ให้กลายเป็นสินค้า “น่าใช้” และ “โดนใจ” ผักตบชวาถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมประเภทกะบะที่นอนสัตว์เลี้ยง กระเป๋าแมว/หมา และของใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับน้องหมา/แมว ต่อยอดคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านฝีมือกลุ่มชาวบ้านจักสานผักตบชวา สู่ผลิตภัณฑ์ “CatChawa” ซึ่งทำงานจากความรักในสัตว์เลี้ยง ด้วยฝีมือที่ปราณีต ใช้ได้ง่าย สวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม แถมยังช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน เกษตรกรในชนบทได้มีงานทำ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้